bethelparkbanner

Portefeuille Wonen

Commissie Sociaal Domein & Wonen

We bouwen voor de stad die we willen zijn. Daarom hebben we als Delft de ambitie nog 15.000 woningen te bouwen. Ondertussen is er weinig ruimte in Delft en is de vraag in veel segmenten hoger dan het aanbod. De portefeuille wonen houdt zich bezig met het vraagstuk: Waar, hoe en in welke vorm gaan we in Delft bijbouwen voor de stad die we willen zijn? STIP ziet de oplossing o.a. door de hoogte in te bouwen waar dat past, bijvoorbeeld aan de oevers van de Schie, of met innovatieve woonvormen, zoals Friends-contracten waarmee meerdere volwassenen samen een woning kunnen huren. Ook vinden we gemengde wijken een belangrijk uitgangspunt, zodat men elkaar ziet en spreekt t.b.v. een sociale samenhang. Op studentenhuisvesting vinden we het daarom belangrijk om als gemeente te sturen op voldoende huisvesting, verspreid door de wijken.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Wonen.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
19 sep. 2022
SV
Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030
STIP
Het Rijk kondigde een landelijk actieplan studentenhuisvesting aan. STIP heeft vragen gesteld hoe Delft aan de slag gaat met specifiek betaalbaarheidsproblemen en het stimuleren van hospitaverhuur.
Gesteld
2 jun. 2022
A
Amendement Zienswijze Splitsing Vestia
SP, PvdA, VVD, OD, CDA, STIP, HvD
Vraagt het college om in de zienswijze van de gemeente Delft op te nemen dat er aandacht uit moet gaan naar goed onderhoud van de woningen en laagdrempelig contact voor huurders.
Aangenomen
3 feb. 2022
M
Echte woonkamers voor onzelfstandige eenheden
CU, STIP, D66, GL, PvdA
Blijven streven naar onzelfstandige eenheden die eenzaamheid écht tegengaan, ontmoeting daadwerkelijk stimuleert en zodat er écht samengewoond wordt.
Aangenomen
27 jan. 2022
T
Terugkoppeling STING concept
STIP
De Wethouder zegt toe DUWO te vragen de uitwerking van het STING concept terug te koppelen naar raad en college
Toegezegd
27 jan. 2022
T
Technische sessies richting nieuwe Woonvisie
STIP
De Wethouder zegt toe om in ieder geval twee technische sessies te organiseren richting de nieuwe woonvisie: 1) Svh en Explica geven uitleg over de woonruimteverdeling en hoe zich dit verhoudt tot (de doelen in) de woonvisie en de huisvestingsverordening en 2) Svh en Explica geven uitleg over de verschillende bestaande methodes voor woningaanbiedingen.
Toegezegd
9 dec. 2021
T
Huurteam samen met onderwijsinstellingen
STIP
De Wethouder zegt toe aan de TU Delft of andere onderwijsinstellingen te vragen of zij in de toekomst bereid zijn gezamenlijk op te trekken bij de opzet van een huurteam in Delft
Toegezegd
18 nov. 2021
M
Actualiseren Convenant TU Delft - Gemeente Delft
STIP, D66, PvdA, VVD, CDA, CU, OD
De raad spreekt uit om in het convenant de verantwoordelijkheden van de TU Delft en het gezamenlijk de huidige- en toekomstige tekorten studentenwoningen in te lopen, vast te leggen. Het college wordt opgedragen de gesprekken met de TU Delft te intensiveren en op zoek te gaan naar sturingsinstrumenten om de ruimtelijke gevolgen van de groei van de universiteit op de stad in goede banen te leiden.
Aangenomen
18 nov. 2021
M
Woningloten in Delftse woonvoorraad
STIP, D66, GL, PvdA, CU, OD
Te onderzoeken of het verloten van een deel van de sociale huurvoorraad bijdraagt aan het vergroten van de kans voor Delftse jongeren en starters op een woning en met welk voor Delft passend percentage dit het geval is zonder dat dit te grote negatieve effecten heeft op andere woningzoekenden en de uitkomsten mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe woonvisie 2023 - 2030.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen