Werkgroepen

STIP heeft enkele werkgroepen die input leveren op verschillende onderwerpen. Hieronder is elke werkgroep (op alfabetische volgorde) weergeven met een korte beschrijving.

Werkgroep Cultuur

1 keer in de 6 weken komen we bij elkaar, soms nodigen we een gast uit. Vorig jaar hebben we het gehad over subsidieregelingen voor evenementen. Onderwerpen waar je voor komend jaar aan kan denken: rookbeleid bij studentenverenigingen, levendigheid in de stad onder studenten buiten de verenigingen.

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Ida de Boer. Mail Ida als je mee wilt doen!

Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid werpt zich over de duurzaamheidsopgaven die we met oog op de toekomst moeten en natuurlijk willen realiseren. Waar liggen de uitdagingen voor Delft? Waar moet juist Delft zich op in gaan zetten? En nog vele andere vragen komen er langs. Met het klimaatadaptatieplan dat in 2021 komt is nu het moment om breed te kijken welke stappen we het best kunnen zetten. Ook de korte termijn zal langs komen. Zijn er quick wins of leuke goed te realiseren idee/initiatieven die we in Delft kunnen verwerkelijken?

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Jip Enthoven. Laat het Jip weten als je graag meedenkt!

Werkgroep ICT

Werkgroep ICT houdt zich bezig met hoe de informatietechnologie van de Gemeente verbeterd kan worden, ontstaan vanuit een samenwerking met de Piratenpartij Delft. Onderwerpen als Open Source, Open Data en Privacy worden vaak aangehaald, maar ook wordt er gekeken naar hoe de stad concreet zijn kunnen verbeterd door IT innovaties.

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Marcel Harinck. Marcel hoort het graag als je mee wil doen!

Werkgroep Mobiliteit

Vorig jaar heeft werkgroep duurzaamheid zich voornamelijk bezig gehouden met station delft zuid, welke binnenkort wordt omgedoopt tot Station Delft Campus. Ook zal er in de toekomst grootschalige renovatie plaatsvinden. Hier hebben we met de projectleider van de gemeente ideeën over gewisseld. Daarnaast hebben we andere onderwerpen wat minder uitvoerig besproken, namelijk: Deel- / elektrisch vervoer, verkeersregelinstallaties Jaffalaan, fietsenstallingen centraal station, autoluwplus uitbreidingen / Park & Ride. In het voorjaar van 2020 verschijnt het Mobiliteitsplan Delft 2040, welke moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit onderwerp zal komende tijd centraal staan in de werkgroep.

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Daylam Dag. Daylam is altijd op zoek naar versterking: Mail of bel hem!

Werkgroep Omgevingswet

Op 1 Januari 2021 zal de nieuwe omgevingswet van kracht worden. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Momenteel is ook Delft hard bezig met de voorbereidingen op de invoering van de wet. Als onderdeel hiervan wordt gewerkt aan een omgevingsvisie voor Delft. Deze visie geeft een antwoord op de vraag: Hoe ziet Delft er in 2040 uit? Alles wat in de omgeving gebeurt zal worden getoetst aan deze visie. Een belangrijke vraag is dus, hoe denkt STIP dat Delft er in 2040 uit moet zien? Met de werkgroep omgevingswet werken we aan onze visie op verschillende gebieden in Delft. Waar word jij blij van wanneer je door Delft fietst? Wat willen we behouden, en waar liggen uitdagingen en kansen voor de toekomst?

De fractieverantwoordelijke van deze werkgroep is Rick van den Brink. Rick hoort het graag als je wilt meepraten!